PDF Print Email

KONTRATAT ME DEPOT DISTRIBUTORE DHE IMPORTUESE

Përmiresimet dhe ndryshimet e pasqyruara në Kontratat e vitit 2014 konsistuan ne:

-   Lehtesim ne menyren e raportimit te informacionit nga forma e printuar ne ate elektronike të shoqëruar me deklaratën e dorëzimit, për blerjet dhe shitjet si dhe për origjinën e jashtme, sasinë, serinë, skadencën, çmimet dhe shpërndarjen nominale sipas subjekteve farmaceutike në veçanti, të barnave të listës së rimbursueshme dhe sipas programit kompjuterik të instaluar nga Fondi.

  • Respektim nga ana e Distributorit dhe drejtorive rajonale te Fondit te detyrimit te ruajtjes së konfidencialitetit të të dhënave në përputhje me kriteret e përpunimit të këtyre të dhënave sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

-   Saktesime lidhur me detyrimet per importuesit sa i takon dokumentacionit doganor.

-   Plotesim ne dokumentacionin qe dorezon Importuesi lidhur me inventarin e gjendjes fizike te barnave qe rimbursohen duke shtuar edhe autorizimin nga kompania farmaceutike prodhuese e huaj ose vendase për tregtimin e barnave në Shqipë ri.

-   Permiresim dhe saktesim te sanksioneve te parashikuara ne kontrate.

 

Kontratat

Kontrata Fondi - Depo Farmaceutike Importuese 2014

Kontrata Drejtoria Rajonale e Fondit - Depo Farmaceutike Distributore 2014

Lista e depove farmaceutike me kontrate

 

Formularet e Vetedeklarimit

Formular vetedeklarimi depo farmaceutike 2014

Formular vetedeklarimi perditesimi depo farmaceutike 2014

 


Kush Jemi

Statuti i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor... më shumë

Kontakte

Adresa: Rruga SAMI FRASHERI, L 8 TIRANE
Tel: +355 4 2230984, Fax: +355 4 2 274953
Adresat elektronike dhe numrat e telefonit të drejtuesve të FONDIT... më shumë..