PDF Print Email

KONTRATAT ME FARMACITE

Në kuadër të rishikimit dhe përmirësimit të kontratave ekzistuese, vlefshmëria e të cilave përfundon me mbylljen e këtij viti, si dhe të problematikave të konstatuara nga kontrollet e ushtruara dhe pas zhvillimit të negocimeve të grupit të punës së Fondit me palët e interesuara: Sindikatën e Farmacistëve, Urdhrin e Farmacistëve, Unionin e Biznesit Farmaceutik dhe Shoqatën e Distributorëve Farmaceutikë te Shqiperisë, në marrëveshje me to, ISKSH përgatiti projekt kontratat me Farmacitë, Agjencitë/farmaceutike dhe Depot e Barnave si dhe Kontratat Trepalëshe për vitin 2014 .

Përmiresimet dhe ndryshimet e pasqyruara në Kontratat e vitit 2014 konsistuan ne:

·  Reflektimin e ndryshimeve ne bazen ligjore ne te gjitha tipet e kontratave me subjektet farmaceutike, per nje mbeshtetje sa me te mire ne zbatimin e detyrimeve te parashikuara ne kontrata.

·  Kontrata me Farmacitë dhe A/Farmaceutikë:

-   Ne kriteret perkatese - Licensimi i farmacive atribut i Qendres Kombëtare te Liçencimit, ndersa licensimi i drejtuesve teknik te farmacive atribut i Urdherit te Farmacisteve.

-   Farmacite që lidhin kontratë për herë të parë ose pas një periudhë ndërprerje, kane detyrimin të kenë gjendje jo me pak se 60% të barnave alternativa të para të listës së barnave që rimbursohen, në sasi të tillë jo më pak se sa mjekimi mujor sipas protokollit të përdorimit

  • Ne kapitullin e detyrimeve per farmacine, parashikohet se Farmacia gjatë veprimtarisë së saj duhet te ruaje konfidencialitetin e të dhënave në përputhje me kriteret e përpunimit të këtyre të dhënave sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. I njejti detyrim edhe per drejtorite rajonale te Fondit.
  • Sipas kontrates 2014, farmacia duhet të dërgojë online brenda 48 orëve të dhënat lidhur me ekzekutimin e recetave me rimbursim;
  • Afati I dergimit te të dhënat hyrje-dalje të barnave të rimbursueshme nga 10 dite u be ne 5 dite.
  • Afati i dërgimit online të inventarit të gjendjes fizike nga 10 ditë ndryshoi ne 15 ditë.

-   Ruajtja e dokumentacionit nga periudha kohore 5 vjet, ndryshoi sipas legjislacionit në fuqi.

-  Specifikim te rasteve me mangesi te plotesimit te recetave per te cilat ato nuk rimbursohen.

-  Saktesime lidhur me procesin e inventarizimit te barnave te rimbursueshme.

-  Permiresim dhe forcim te detyrimeve te drejtorive rajonale sa i takon rimbursimit te recetave ne llogarine e farmacise, si dhe proceseve qe kane te bejne me kontrollin e farmacive.

-  Permiresim te llogaridhenies dhe forcim te penaliteteve ne rastet e mosplotesimit te detyrimeve qe parashikon kontrata.

 

Kontratat

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Agjensi Farmaceutike 2014

Kontrata Drejtori Rrajonale e Fondit - Farmaci 2014

Kontrata Trepaleshe 2014 Fondi - Spital Rajonal - Depo Iimportuese

Lista e farmacive dhe agjensive farmaceutike me kontrate

Formularet e Vetedeklarimit

Formular vetedeklarimi farmaci / agjensi farmaceutike 2014

Formular vetedeklarimi perditesimi farmaci / agjensi farmaceutike 2014

 


Kush Jemi

Statuti i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor... më shumë

Kontakte

Adresa: Rruga SAMI FRASHERI, L 8 TIRANE
Tel: +355 4 2230984, Fax: +355 4 2 274953
Adresat elektronike dhe numrat e telefonit të drejtuesve të FONDIT... më shumë..