PDF Print Email

KONTRATAT E VITIT 2014 ME SPITALET

Procesi I rishikimit te kontratave ne kujdesin spitalor kaloi gjithashtu permes diskutimesh te gjata ne tryezat e punes te organizuara nga Fondi, duke pasur ne fokus permiresimin e financimit te spitaleve per vitin 2014.

Grupi i punes, i ngritur me Urdher te Drejtorit te Pergjithshem FONDIT punoi per permiresimin e kontratave ekzistuese, duke reflektuar sugjerimet dhe propozimet e ardhura prane Fondit nga Drejtorite spitalore te te gjithe niveleve, nga DRSKSH, si dhe aktore e partnere te tjere, ne perpjekje per te menjanuar problematiken e hasur gjate monitorimit te kontratave me spitalet gjate 2013.

Ne perfundim te ketij procesi, ne kontratat tip me spitalet e te gjitha niveleve u prezantuan  keto ndryshime:

-  Detyrimet qe rrjedhin nga zbatimi i ligjit te ri te Fondit “Për Sigurimin e Detyrueshem te Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”.

-  Lehtesim te procedurave te miratimit te buxhetit te spitalit, duke hequr detyrimin e miratim ne Drejtorine Rajonale te Fondit (DRF) te detajimit ne analiza 7 shifrore te buxhetit te spitalit dhe duke lene vetem detyrimin per njoftimin ne DRF te ketij detajimi. Ky ndryshim kontribuon ne permiresimin e menaxhimit te spitalit duke i dhene me shume fleksibilitet dhe autonomi financiare ofruesve te sherbimeve.

-  Permiresim ne procedurat e ankimimit duke i dhene te drejten Spitalit te apelimit te vendimit te gjobes ne Drejtorine e Pergjithshme te Fondit, prane Komitetit te Shqyrtimit Administrativ ne perputhje me afatet dhe procedurat perkatese. Gjithashtu Spitali, kundrejt sanksioneve te vendosura nga FONDI/DRF sic jane kushte penale, shperblim demi, zgjidhje kontrate, ka te drejte te ankohet tek titullari i Fondit. Kunder vendimit ne te dy rastet spitali (personi i penalizuar) mund te beje ankim ne gjykate brenda 30 diteve nga data e njoftimit te vendimit.

Kjo procedure ankimi permireson  transparencen dhe marrdheniet e partneritetit midis paleve kontraktuese.

-   Permiresim te indikatoreve te performances spitalore me shtim te nje indikatori te ri qe mundeson monitorimin e shtrimeve urgjente kundrejt atyre te planifikuara bazuar ne konsultat e kryera.

-   Per nje monitorim sa me te mire te shpenzimeve spitalore ne favor te pacientit, u shtua  nje indikator - Perqindja e kostos totale qe shkon direkt per kujdesin ndaj pacientit.

-   Duke e konsideruar shume te rendesishem sherbimin e dializes, ne bashkepunim edhe  me sherbimin perkates  prane QSUT, u vendos ne kontrate detyrimi per ngritjen e nje rregjistri kombetar prane sherbimit kombetar te Nefrologjise (Dialize, Transplant)  /QSUT per te gjithe pacientet qe perfitojne kete sherbim, duke ndihmuar ne nje monitorim me te mire nga ana e strukturave te FONDIT per shpenzimet e kryera.

-   Monitorimi i shpenzimeve per medikamente ne sherbimet e urgjencave ne spitale eshte nje tjeter pike qe u gjykua te permiresohet, duke perfshire ne kontrate nje model te ri rregjitri.

-   Forcimi I masave te penaliteteve ne perputhje me shkeljet e detyrimeve te parashikuara ne kontrate, shoqeroi gjithashtu procesin e rishikimit te kontratave me synimin per te rritur pergjegjesine e paleve.

Ndryshimet e bera ne kontraten S/2014 synojne permiresimin e marredheniet financiare te FONDIT me ofruesit e sherbimeve, planifikimin dhe administrimin me sa me shume efikasitet te barnave dhe mjeteve diagnostikuese, permiresimin e shkembimit te informacionit gjithmone me fokus permiresimin cilesor te ofrimit te sherbimeve per popullaten.

Kontratat

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Qarku/Bashkie 2014

Kontrata Drejotri e Sigurimit Shendetesor Spitalor prane QSU "Nene Tereza"  Tirane - QSUT 2014

Kontrata Drejtori e Sigurimit Shendetesor Spitalor prane QSU "Nene Tereza"  Tirane - Spitali Shefqet Ndroqi 2014

Kontrata Drejtori e Sigurimit Shendetesor Spitalor prane QSU "Nene Tereza"  Tirane - Maternitetet 2014

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Durres 2014

Kontrata Drejotri e Sigurimit Shendetesor Spitalor prane QSU "Nene Tereza"  Tirane - Spitali Univeristar i Traumes 2014

Lista e Spitaleve me kontrate per vitin 2014

 


Kush Jemi

Statuti i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor... më shumë

Kontakte

Adresa: Rruga SAMI FRASHERI, L 8 TIRANE
Tel: +355 4 2230984, Fax: +355 4 2 274953
Adresat elektronike dhe numrat e telefonit të drejtuesve të FONDIT... më shumë..