PDF Print Email

KONTRATAT ME DHENESIT E SHERBIMEVE PER VITIN 2014

Objekti kryesor i funksionimit te Fondit te Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor eshte menaxhimi me efektivitet te larte i financimit te shërbimeve të kujdesit shëndetësor nga skema e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor.
Ne kete kuader, Fondi I Sigurimeve Shendetesore, eshte i vetmi Institucion Shendetesor publik qe ka tashme te konsoliduara kontratat e mirepercaktuara me dhenesit e sherbimeve shendetesore, duke filluar nga farmacite, depot farmaceutike, qendrat shendetesore dhe spitalet ne te gjithe vendin.

 

Kontratat me Qendrat Shëndetësore

Procesi I kontraktimit me qendrat shendetesore te kujdesit paresor, qe eshte edhe baza e financimit nga skema e sigurimeve shendetesore, vijoi si pervit me rishikimin e kontratave tip per kete nivel te sherbimit shendetesor.

Dhe në këtë vit, fale nje bashkëpunimi të frytshëm ndërmjet disa aktove kryesore ne sistemin shendetesor dhe paleve të interest, Drejtoria e Kujdesit Parësor finalizoi hartimin e kontratave te reja tip  me qendrat shendetesore për vitin 2014.

Gjate ketij procesi, krahas mendimeve dhe sygjerimeve te derguara për përmirësimin e kontrates, ne perfundim u hartuan edhe disa akt-marrëveshje të përbashkëta me urdhërate profesionisteve, si dhe me drejtues të disa qendrave shëndetësore te pergjithshme dhe specialiteteve per draftet finale te prezantuara.

Ndryshimet e rekomanduara në këto kontrata, në mënyrë të përmbledhur kanë të bëjnë kryesisht me forcimin e llogaridhënies në mënyrë të dyanshme, zbatimin sa më mirë të sistemit aktual të shërbimeve shëndetësore dhe financimit të tyre, me synim final ofrimin e shërbimeve shërbimeve shëndetësore ne kujdesin paresor, duke mundësuar një akses më të plotë qytetarëve ndaj këtyre shërbimeve dhe krijimin e qëndrueshmërisë së financimit të këtyre shërbimeve.

Disa nga ndyshimet positive qe pesuan kontratat kane te bejne me:

-   Përmirësimin e bazes ligjore, per te siguruar mbeshtetje sa me te plote per zbatimin e te drejtave dhe detyrimeve te paleve.

-  Permiresimin e deryrimeve te përgjithshme të qendrave shendetesore, duke deleguar me teper pergjegjesi prane drejtorive rajonale sa I takon zbatimit te standarteve te ngarkeses ne banore per mjeket e pergjithshem dhe te familjes, bazuar ne klasifikimin perkates te tyre.

-  Forcimin e detyrimeve te Drejtorit të QSh, lidhur me menaxhimin me te mire te sistemit te informacionit brenda institucionit te vet.

-  Permiresim te detyrimeve te mjekeve, duke lehtesuar peshen e puneve administrative me dokumentacionin qe plotesohet; lehtesimin e trajtimit te semureve pas daljes nga spitali per sasine e barnave qe do te perfitohen.

-  Prioritizim te aktiviteteve te edukimit ne vazhdim te stafit profesionional te qendres shendetesore, duke lejuar perdorimin ne masen 1% te buxhetit te saj per mallra e shpenzime per mbulimin e ketyre aktiviteteve ne rastet kur organizohen nga vete qendra dhe qe jane akredituar paraprakisht nga QKEV.

-  Forcim te llogaridhenies dhe penaliteteve ne rastet e moszbatimit te detyrimeve qe parashikon kontrata.

 

Kontratat

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qender Shendetesore 2014

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qender Shendetesore e Specialiteteve 2014

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendra Shendetesore SOB 2014

Kontrata Drejtori Rajoanle e Fondit - Qendra Shendetesore RYDER 2014

Paketa e Sherbimeve KSHP

Lista e QSH me kontrate per vitin 2014

 

Formulare

Rregjistrim personi
Kerkese per zgjedhje/ndryshim mjeku
C'rregjistrim personi i vdekur

 


Kush Jemi

Statuti i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor... më shumë

Kontakte

Adresa: Rruga SAMI FRASHERI, L 8 TIRANE
Tel: +355 4 2230984, Fax: +355 4 2 274953
Adresat elektronike dhe numrat e telefonit të drejtuesve të FONDIT... më shumë..