Projektet


Karta e shëndetit

Nje nga veshtiresite me te cilat perballen mjeket e familjes sot, eshte koha e gjate e plotesimit te recetave ne fletet e librezes shendetesore dhe rishkrimit të mjekimit për pacientin më shumë se një herë. Po kështu, edhe farmacistët shpenzojnë kohë të tepërt gjatë dhënies së barnave të rimbursueshme, me riplotësim të fletëve të librezës shëndetësore.

 

Read more...
 
Paketa e shërbimeve shëndetësore

Nis projekti I Fondit të Sigurimittë Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) për hartimin e paketave shëndetësore, projekt i cili do të sjellë një risi në financimin e shërbimeve spitalore. Aktualisht, nën drejtimin e dr. Astrit Beci, Drejtor I Përgjithshëm I Fondit, ka nisur puna për pesë paketat e para të shërbimeve. Bëhet fjalë për shërbimin e kardiokirurgjisë invazive, të dializës, transplantit të veshkave, transplantit të mëlçisë dhe implantit koklear për fëmijët me problem dëgjimi.

 

Read more...
 
Projekti i Kostos se Spitaleve

Nje nga sfidat e sistemit shendetësor është përllogaritja e kostove, në bazë të të cilave do të bëhet dhe financimi I spitaleve me reformën e nisur në këtë sektor. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, ka nisur puna për përllogaritjen e kostove, ku një rol të rëndësishëm do të kenë vetë spitalet, mbështetur nga stafi I ISKSH-së.

Read more...
 
Projekti i Paresorit

Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor synon te jete financues i vetem i sherbimit shendetesor ne vend. Kjo nenkupton unifikimin e burimeve te financimit ne kujdesin shendetesor, deri tani te fragmentuar dhe financimin e kujdesit shendetesor nga nje burim i vetem qe do te jete Sigurimi Shendetesor,

Read more...