Prezantohet karta e shëndetit
Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor(FSDKSH), dr. Astrit Beci, prezantuan kartën e shëndetit, një projekt i FSDKSH, i bërë tashmë realitet në të gjithë Shqipërinë.
Paketat e shërbimeve edhe në spitalet jopublike
Ministri i Shëndetësisë z. Ilir Beqaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dr. Astrit Beci lajmëruan në një konferencë për shtyp fillimin e procesit të ofrimit të paketave të shërbimeve edhe në spitalet jopublike si dhe mënyrën e përfitimit të tyre nga pacientët.
Miratohen kostot e paketave shëndetësore
FSDKSH në bashkëpunim me shërbimet universitare, hartuan kostot e 10 paketave shëndetësore. Bëhet fjalë për gjashtë paketa të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë: By pass koronar; Interventet valvolare; Intereventet kongenitale; Pacemaker definitive; Angiografi koronare; Angioplastikë koronare si dhe tre paketa të Nefrologjisë: Dializën, transplantin e veshkave dhe terpainë e flakjes akute dhe implantin koklear.
Nis puna për kostimin e paketave
Në zbatim të politikave të Qeverisë, FSDKSH në bashkëpunim me shërbimet universitare, nisi punën për hartimin e paketave shëndetësore, gjë që do të sjellë një risi në financimin e shërbimeve spitalore.
Shëndetësia, bashkëpunim Shqipëri-Kosovë
Në kuadër të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, nis një rrugë e gjatë bashkëpunimi në fushën e sigurimit shëndetësor dhe kujdesit ndaj popullatës mes dy vendve tona.
FSDKSH organizon Forumin Ballkanik
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, organizoi në Tiranë Forumin Ballkanik të Sigurimeve Shëndetësore, me pjesëmarrje të vendeve të rajonit, ku u diskutua për sfidat e financimit të drejtë të shërbimeve mjekësore, për të arritur një mbulim sa më të gjerë të popullatës.

Ligji nr. 10383 date 24.2.2011 « Per sigurimin e detyrueshem te kujdesit shendetesor ne Republiken e Shqiperise » i cili hyri ne fuqi ne muajin mars 2013 sanksionon skemen e sigurimeve shendetesore si me poshte:

Duke synuar realizimin e nje mbulimi universal te popullates,  ligji  ben ndarjen e te siguruarve ne dy kategori te medha: persona ekonomikisht aktive dhe persona ekonomikisht joaktive, ku gjejme nendarjes sipas vecorive ekonomike e sociale te seicilit grupim. Te dy kategorite  jane te siguruara ne skemen e sigurimeve shendetesore,me ndryshimin e vetem qe kategoria e pare paguan vete kontributet , ndersa per kategorin e dyte do te paguaje buxheti i shtetit.

Kategoria e popullsise joaktive eshte trajtuar me kujdes ne menyre qe te jete gjitheperfshirese per te gjitha shtresat ne pamundesi ekonomike:

Personat që përfitojnë nga  Instituti i Sigurimeve Shoqërore;

Personat që përfitojnë ndihmë ekonomike ose pagesën për aftësinë e kufizuar në përputhje me legjislacionin përkatës;

Personat e regjistruar si të papunë-punëkërkues në Shërbimin Kombëtar të Punësimit;

Shtetasit e huaj azilkërkues në Republikën e Shqipërisë;

Fëmijët nën moshën 18 vjeç;

Nxënësit e studentët nën moshën 25 vjeç, me kusht që të mos kenë të ardhura nga veprimtari ekonomike;

Kategori personash që përcaktohen me ligje të veçanta si te verberit, jetimet etj.

 

Qeveria paguan 76% te fondeve totale duke mbuluar kategoritw ne nevojw te lartpermendura dhe vetem 24% jane pagesa nga kontributet.

Personat që nuk përfshihen në kategorine e parë dhe të dytë, per shkaqe te ndryshme,  kanë të drejtë të bashkohen vullnetarisht me skemen e detyrueshme. Ne kete kategori mund te jene personat qe jetojne me te ardhurat qe vijne nga emigrimi, ose shtepiaket qe nuk kane zgjedhur te punojne, studentet shqiptare jashte shtetit per kohen qe kalojne ne Shqiperi etj. Personat  e siguruar vullnetarisht kanë të njejtat të drejta dhe detyrime si personat subjekte te sigurimit të detyruar nëse përmbushin kushtin e periudhës pritëse 6 mujore nga data e regjistrimit dhe derdhjes së kontributit deri në datën e lindjes së të drejtës për të përfituar. Modalitetet e ketij sigurimi parashikohen ne rregulloren dhe kontratat vullnetare te sigurimit shendetesor  te cilat miratohen nga Keshilli administrativ i Fondit, me propozimin e drejtorit te Pergjithshem.

Per here te pare ne kete ligj eshte parashikuar realizimi i regjistrit te personave te siguruar identifikimi i tyre, pajisja e tyre me numrin e sigurimit. Gjithashtu eshte parashikuar ndertimi i regjistrit te dheneseve te sherbimit shendetesor. Ligji nderton nje sistem raportimi qe identifikon numrin e popullsise ekonomikisht jo aktive, dhe percakton saktesisht masen e kontributit qe shteti duhet te paguaje per ta duke iu referuar pages minimale te percaktuar nga Keshilli i Ministrave.

Masa e kontributit të sigurimit të detyruar shëndetësor është 3,4 % të bazës për llogaritjen e kontributeve per te gjitha kategorite e mbuluar nga skema. Për të punësuarit, kontributet paguhen në masën 50% nga punëdhënësi dhe në masën 50% nga i punësuari.Ligji nuk ka sjell ndryshime ne masen e kontributit nderkohe qe synon unifikimin e bazes mbi te cilin llogariten sigurimet per kategorite e personave  ekonomikisht joaktive, per te vetpunesuarit dhe per sigurimin vullnetar. Baza për llogaritjen e kontributit për keto kategori është  mesatarja mes pagës minimale dhe maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve. Kjo risi sjell transparence dhe stabilitet financiar ne strukturat financiare te fondit .

Mbledhja e kontributetve parashikohet te behet nga organet tatimore ne perputhje me legjislacionin relevant ne Shqiperi.

Ecuria e kontributeve shendetesore:

TE ARDHURAT E RAPORTUARA NGA DPT DHE ISSH PER KONTRIBUTET E SIGURIMEVE SHENDETESORE 2007-2012

000 Leke

Nr Subjektet 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Buxhetore 1,765,936 1,954,231 2,337,487 2,500,809 2,640,527 2,703,576
2 Jobuxhetore 386,438 749,071 267,800 246,062 325,075 282,554
3 Firma Private 1,039,172 1,389,253 2,323,339 2,376,710 2,508,861 2,734,887
4 Individe qytet 663,670 557,295 7,483 1,184,288 883,062 972,943
5 Individe fshat 197,217 182,618 192,241 192,054 129,026 80,045
6 Vullnetare 4,256 4,126 6,940 13,411 12,578 11,453
Shuma nga kontributet 4,056,688 4,836,593 6,135,289 6,513,335 6,499,129 6,785,458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMRI I KONTRIBUESVE SIPAS DPT DHE ISSH VITET 2007-2012

Nr Numer Kontribuesish 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Subjekte buxhetore 140,994 127,783 125,856 133,211 138,645 138,572
2 Subjekte jo-buxhetore 47,101 29,611 25,612 21,546 21,677 20,558
3 Subjekte me TVSH 152,580 146,139 156,743 166,612 182,057 188,233
4 Biznes i vogel 61,495 58,101 61,690 63,082 78,839 78,701
5 Fermere 61,495 55,000 60,000 49,664 56,453 48,581
6 Vullnetare 263 300 500 650 610 1,526
TOTALI 465,935 418,942 432,410 436,775 480,292 478,183

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga Sami Frsheri, L 8, Tirane
Tel: +35542230984 | Fax: +35542274953


Credits ADV Digital Solutions