Kur Perfiton
Perfitoni kur jeni te paisur me Librezen e shedetit , me te cilen pajiset Cdo I siguruar prane Drejtirive Rajonale teSigurimit Shendetesor , kundrejt paraqitjes : Librezen e kontributeve te sigurimit Shoqeror dhe Shendetesor ,ose Libreze te kontributeve vetem tesigurimit Shendetesor ( per sigurimin vullnetar )- per te punesuarit dhe personat mbi 16 vjeC, qe punojne me te Vetepunesuarit Dokumentin perkates –per kategorite joaktive: - Libreze pensioni per pensionistet - Vertetim nga zyra e Punes dhe Peekrahjes Sociale te rrethit per tepapunet; Ne asistencedhe personat qe trajtohen me ndihme ekonomike . - Vertetimi I KMCAP per invalidet e plote , jot e plote , ivalidet e luftes , te Paaftet (mendore dhe fizike). - Certefikate e lindjes dhe vertetim I shkolles per femijet , nxenesit - E studentet me shkeputje nga puna. - Statusi perkates per veteranet, Jetimet dhe te verberit. ***************** Sigurimi Shendetesor ju jep te drejten te zgjidhni mjekun e pergjithem Dhe te familjes qe deshironi. Ai do te jete mjeku juaj personal, te Cilin ju mund ta ndryshoni 1 here ne vit.