Kush Perfiton
Perfitojne te gjithe personat ekonomikisht aktive, ku hyjne:

 1. Te gjithe te punesuarit ne sistemin shteteror ose privat , qe jane te siguruar
 2. Te vetepunesuarit ne qytet ose ne fshat , qe  vetesigurohen.

Shteti kontribuon per personat joaktive si:

a) femijet, nxenesit dhe studentet me shkeputje nga puna;

b) pensionistet

c) te paaftet (mendore dhe fizike);

d) te papunet;

dh) personat qe trajtohen me ndihme ekonomike dhe asistence sociale

e) nenat me leje lindjeje;

f) shtetasit qe kryejne sherbimin ushtrak te detyruar.

Keshilli i Ministrave ka te drejte te specifikoje grupe te tjera shtetasish, per te cilet duhet te kontribuoje shteti.